Smaragdhof 8, Almere, 036 844 6928  info@ortyz.nl  Vandaag leren is morgen proberen!

Inschrijfvoorwaarden

Ondertekening
Inschrijving voor een training van Ortyz houdt in dat u de navolgende voorwaarden accepteert.

Inschrijven
U kunt zich via de website www.ortyz.nl inschrijven voor een training. Plaatsing gebeurt op volgorde van binnenkomst. Is een training vol dan ontvangt u daarover bericht.

Bevestiging, inschrijfvoorwaarden en cursus/route informatie
Direct na inschrijving ontvangt u per mail een inschrijfbevestiging met daarin de training waarvoor u zich heeft ingeschreven en de door u verstrekte (persoonlijke) gegeven. Onderaan de inschrijfbevestiging vindt u een link naar de inschrijfvoorwaarden. Indien u de inschrijfbevestiging niet binnen 10 minuten na afronding van uw inschrijving heeft ontvangen verzoeken wij u contact op te nemen omdat er dan wellicht iets mis is gegaan met uw inschrijving. Vanaf de datum van inschrijving heeft u een bedenktijd van 14 dagen. Ongeveer één week voor aanvang van de training ontvangt u op het door u opgegeven mailadres informatie over de locatie en een routebeschrijving. Zorg ervoor dat u mail van @ortyz.nl in uw contactenlijst van uw e-mailprovider zet zodat onze mail niet in uw SPAM-box terecht komt.

Cursuskosten en betalingsvoorwaarden
De kosten voor de training staan op de website (www.ortyz.nl) en in de brochure van Ortyz bij iedere training afzonderlijk vermeld (druk- en zetfouten voorbehouden). Wanneer u zich via onze website inschrijft voor een training ontvangt u per mail een inschrijfbevestiging waarop het verschuldigde bedrag duidelijk wordt aangegeven. De kosten voor de training zijn inclusief cursusmateriaal en catering, tenzij anders vermeld. De factuur wordt per post, kort na afloop van de training, naar u of de door u opgegeven betalende organisatie verstuurd. Het totaalbedrag van de factuur dient binnen 30 dagen na de factuurdatum te worden overgemaakt naar het op de factuur vermelde rekeningnummer. Ortyz behoudt het recht om vooruitbetaling te verlangen indien zij daartoe aanleiding ziet. Bij niet tijdige betaling geldt dat alle kosten die voor Ortyz verbonden zijn aan de inning van hetgeen de opdrachtgever verschuldigd is, voor rekening van de opdrachtgever zijn.

Annuleringsvoorwaarden
U kunt tot zes weken voor aanvang van een training uw inschrijving kosteloos ongedaan maken door schriftelijk (mail/post) een annuleringsverzoek te doen. Ortyz aanvaardt geen aansprakelijkheid als annuleringen haar niet of niet tijdig bereiken. We adviseren u dan ook om een annulering per mail (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) te doen of per post deze aangetekend of met ontvangstbevestiging te verzenden. Als u per mail/post annuleert ontvangt u hiervan altijd een bevestiging. De bevestiging is tevens uw bewijs van annulering. Als u uw inschrijving in de periode 6 weken voor aanvang van een training ongedaan wilt maken zijn wij genoodzaakt kosten in rekening te brengen omdat we in deze periode namelijk de voorbereidingen voor de training opstarten waaraan voor Ortyz kosten zijn verbonden, zoals het bestellen van het cursusmateriaal, de zaalhuur, de catering en de kosten voor een docent. Annuleert u in de periode 6 – 4 weken voor aanvang van een training dan vorderen wij de helft van het cursustarief. Bij annulering binnen 4 weken voor aanvang van een training wordt het gehele cursustarief in rekening gebracht. Uw plaats mag altijd door een vervanger worden ingenomen.

Eigendomsrecht en copyright cursusmateriaal
De cursusmaterialen die tijdens de training worden verstrekt zijn en blijven intellectueel eigendom van Ortyz. Openbaarmaking of verspreiding kan daarom alleen geschieden na schriftelijke toestemming van Ortyz.

Wijzigingen
Ortyz behoudt het recht voor om gedurende het schooljaar data van trainingen te wijzigen, bepaalde trainingen te laten vervallen en/of programma’s te wijzigen.

Overmacht
In geval van overmacht behouden wij ons het recht voor om trainingen te annuleren, te wijzigen, te verplaatsen (naar tijd en locatie), dan wel op te schorten tot de omstandigheden die de overmacht oplevert zich niet langer voordoen. Van overmacht is in ieder geval, maar niet uitsluitend, sprake indien trainers als gevolg van onvoorziene omstandigheden niet beschikbaar zijn (bijv. door ziekte).

Prijzen
Ortyz is gerechtigd de prijzen, ook indien deze schriftelijk zijn bevestigd, te wijzigen als gevolg van marktontwikkelingen, overmacht of onvoorziene omstandigheden, daaronder begrepen loonstijgingen en stijgingen van sociale- en overheidslasten, een en ander indien tussen de totstandkoming van de overeenkomst en de ingangsdatum van de overeenkomst een periode van meer dan drie maanden is gelegen. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten zoals vermeld op de website en in de brochure wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Klachten
Klachten worden behandeld volgens de klachtenprocedure van Ortyz. Deze is op te vragen bij Ortyz of te bekijken via www.ortyz.nl

Privacy Statement
Ortyz heeft een privacy statement opgesteld waarin beschreven staat hoe we met uw persoonlijke gegevens omgaan. In het kort geldt dat alle gegevens die u ons verstrekt bij inschrijving voor een training uitsluitend worden gebruikt om uw inschrijving in orde te maken en na afloop van de training een factuur naar u, of uw organisatie, te versturen. Uw gegevens worden opgeslagen in een beveiligd klantenbestand dat nooit aan derden ter beschikking wordt gesteld. Uw gegevens worden ook niet gebruikt, tenzij u daar toestemming voor heeft gegeven, om u informatie te geven over andere trainingen via onze E-nieuwsbrief. Uw gegevens worden bewaard totdat u aangeeft dat u uw gegevens wilt laten verwijderen uit ons bestand. Een verzoek tot het wijzigen óf verwijderen van gegevens kunt u eenvoudig doorgeven via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Ortyz maakt geen gebruik van cookies. Een uitgebreide beschrijving van onze privacy statement kunt u vinden op onze website (www.ortyz.nl) óf opvragen via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..