Smaragdhof 8, Almere, 036 844 6928  info@ortyz.nl  Vandaag leren is morgen proberen!

Algemene (offerte)voorwaarden

1. Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
- Opdrachtnemer: Ortyz dienstverlening gevestigd te Almere, Nederland;
- Opdrachtgever: de rechtspersoon of natuurlijk persoon ten behoeve van wie diensten worden geleverd;
- Opdracht: dienstverlening door Ortyz op basis van een overeenkomst met de opdrachtgever.

2. Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten welke door opdrachtnemer zijn aangegaan dan wel worden uitgevoerd.
2.2 Aan de algemene voorwaarden van opdrachtgever komt voor de met opdrachtnemer aangegane overeenkomsten slechts werking toe voor zover deze niet in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden. Bij twijfel over de vraag of zodanig strijdigheid aanwezig is, prevaleren de algemene voorwaarden van opdrachtnemer.

3. Offerte
3.1 Een door opdrachtnemer uitgebrachte offerte voor een opdracht blijft van kracht tot 4 weken na datering van de offerte, tenzij in de offerte nadrukkelijk anders is vermeld. Aan kennelijke verschrijvingen en/of fouten in de offerte kan de opdrachtgever geen rechten ontlenen.
3.2 Voor zover de offerte is gebaseerd op de door de opdrachtgever ter zake verstrekte informatie, staat de opdrachtgever er voor in dat hij daarbij de voor de opzet en uitvoering van de opdracht essentiële informatie aan opdrachtnemer verstrekt.

4. Totstandkoming opdracht
De opdracht komt slechts tot stand indien en voor zover de door Ortyz en de Opdrachtgever ondertekende schriftelijke bevestiging door Ortyz is ontvangen of Ortyz door middel van een digitale verzonden aanmelding of bevestiging de opdracht schriftelijk aanvaard.
Na de totstandkoming van de overeenkomst gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen van Medewerkers van Ortyz, binden Ortyz slechts indien deze schriftelijk door Ortyz zijn bevestigd.

5. Uitvoering opdracht
5.1 Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd. Opdrachtnemer zal zo mogelijk rekening houden met tijdig verstrekte en verantwoorde aanwijzingen van opdrachtgever omtrent de uitvoering van de opdracht.
5.2 Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door een door de opdrachtnemer aan te wijzen persoon of derde, indien zulks naar oordeel van opdrachtnemer wenselijk is met het oog op een voor partijen optimale uitvoering van de opdracht.
5.3 Opdrachtnemer zal alle opdrachten met grote zorg en vakmanschap uitvoeren en de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, heeft deze verplichting het karakter van een ‘inspanningsverplichting’.

6. Verplichtingen opdrachtgever
6.1 De opdrachtgever verstrekt tijdig en volledig alle gegevens die opdrachtnemer voor de uitvoering van de opdracht nodig heeft.
6.2 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat opdrachtnemer op gestructureerde wijze met bij voorkeur één (1), doch tenminste een beperkt aantal vertegenwoordigers van de opdrachtgever contact kan onderhouden omtrent de voortgang van een opdracht.

7. Vertrouwelijkheid
7.1 Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. De verplichting geldt niet langer in geval van een gerechtelijk bevel. Opdrachtnemer zal voorts in het kader van de opdracht alle voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever.

8. Intellectueel eigendom
8.1 De door de opdrachtnemer bij de uitvoering van de opdracht gebruikte materialen blijven intellectueel eigendom van opdrachtnemer. Openbaarmaking of verspreiding kan daarom alleen geschieden na verkregen schriftelijke toestemming van opdrachtnemer.

9. Tarieven
9.1 Het tarief voor de opdracht wordt vermeld in de offerte.
9.2 Over de tarieven is Ortyz niet BTW-plichtig.

10. Betaling
10.1 Betaling van het factuurbedrag door opdrachtgever dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum door middel van storting ten gunste van een door opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening en voorzover de betaling betrekking heeft op werkzaamheden, zonder enig recht op korting of schuldvergelijking.
10.2 Indien opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft opdrachtnemer, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag opdrachtgever de op dat moment in Nederland geldende wettelijke rente in rekening te brengen, vermeerderd met een opslag van 3%, tot op de datum van algehele vordering, een en ander onverminderd de verdere rechten welke opdrachtnemer heeft.
10.3 Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incasseringen van de vordering, zijn voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag.
10.4 In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.

11. Annulering/wijziging Incompany trainingen / Open trainingen
11.1 Annulering van een Incompany opdracht dient schriftelijk (post/mail) te geschieden en is alleen geldig na schriftelijke bevestiging hiervan door Ortyz.
11.2 In geval van annulering van een Incompany opdracht binnen vier (4) tot twee (2) weken voor aanvang van de overeengekomen datum van uitvoering is de opdrachtgever 50% van de overeengekomen prijs aan Ortyz verschuldigd. Bij annulering van een Incompany opdracht binnen twee (2) weken voor aanvang van de overeengekomen datum van uitvoering is de opdrachtgever 100% van de overeengekomen prijs aan Ortyz verschuldigd.
11.3 Annulering van een training op basis van open inschrijving dient schriftelijk of per e-mail te geschieden. Ortyz aanvaardt geen aansprakelijkheid als annuleringen haar niet of niet tijdig bereiken. Ortyz zal een schriftelijk bericht van annulering altijd schriftelijk bevestigen. De bevestiging is het bewijs van annulering voor de opdrachtgever (deelnemer).
11.4 In geval van annulering voor een open training kan opdrachtgever (deelnemer) zich tot zes (6) weken voor aanvang van een training kosteloos annuleren. Annuleert opdrachtgever (deelnemer) in de periode 6 – 4 weken voor aanvang van een training dan vordert Ortyz de helft (50%) van het cursustarief. Bij annulering binnen vier weken voor aanvang van een training wordt het gehele cursustarief (100%) in rekening gebracht.
11.5 Indien de opdrachtgever (deelnemer) op de overeengekomen dag van uitvoering van de overeenkomst (training) niet verschijnt, is Ortyz gerechtigd dat aan te merken als een annulering van de overeenkomst.
11.6 De opdrachtgever (deelnemer) is gerechtigd in geval van verhindering een vervanger te laten deelnemer aan de training waarvoor hij zich heeft ingeschreven, tegen het overeengekomen tarief.

12. Aansprakelijkheid en overmacht
12.1 Ortyz is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming in de nakoming van de voor haar uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, tenzij de opdrachtgever aantoont dat de tekortkoming te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van Ortyz.
12.2 Ortyz is niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte gevolgschade, daaronder begrepen schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.
12.3 Indien Ortyz, met inachtneming van het in de wet, in de overeenkomst en in deze voorwaarden bepaalde jegens de opdrachtgever aansprakelijk mocht zijn, is de vergoedingsplicht van Ortyz in alle gevallen beperkt tot de voor de uitvoering van de overeenkomst overeengekomen prijs.
12.4 De opdrachtgever is aansprakelijk voor de schade die door de werknemers van Ortyz in het kader van de uitvoering van de overeenkomst wordt geleden en verplicht zich Ortyz te vrijwaren voor aanspraken van die werknemers.
12.5 De opdracht kan voortijdig worden beëindigd, indien één van beide partijen van mening is, dat werkzaamheden niet (kunnen) worden uitgevoerd conform de offerte. Dit dient schriftelijk en gemotiveerd aan de andere partij bekend te worden gemaakt. In dat geval zal een opzegtermijn van één (1) maand worden aangehouden. Tot voortijdige beëindiging zal eerst worden overgegaan wanneer is gebleken, dat de geconstateerde problemen in onderling overleg niet kunnen worden opgelost. Opdrachtgever noch opdrachtnemer kunnen enige aanspraak of recht van welke aard dan ook claimen op grond van de voortijdige beëindiging van de opdracht.
12.6 Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement geraakt of surseance van betaling aanvraagt, heeft de ander het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen.
12.7 Indien de opdracht voortijdig wordt geannuleerd, met inachtneming van de bepalingen zoals vermeld in artikel 11 en 12, en de opdrachtgever (een deel van) zijn betalingsverplichting reeds heeft voldaan zal opdrachtnemer zorgdragen voor terugbetaling binnen een periode van 30 dagen.
12.8 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan opdrachtgever of derden toegebracht door overmacht.

A) Onder overmacht wordt onder andere verstaan: gehele of gedeeltelijke werkstakingen, ziekte en ongeval van de bij de uitvoering van de opdracht betrokken personen, handelend namens of vanwege opdrachtnemer (zonder dat adequate vervanging op korte termijn mogelijk is).
B) Tijdens overmacht worden de verplichtingen van opdrachtnemer tot uitvoering van de opdracht opgeschort.
C) Indien de periode van overmacht langer duurt dan vier (4) weken zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Indien opdrachtnemer op dat moment reeds gedeeltelijk werkzaamheden heeft verricht worden deze door opdrachtnemer bij de opdrachtgever in rekening gebracht en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen.

13. Opschortingsrecht
13.1 Opdrachtnemer is bevoegd om de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen het overleg en uitvoeren van trainingen, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op opdrachtgever volledig zijn voldaan.

14. Geschillen
14.1 Indien door of naar aanleiding van de opdracht tot dienstverlening een geschil rijst tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer, dan zullen de partijen trachten dit geschil door minnelijk overleg op te lossen. Indien het geschil hierdoor niet wordt opgelost, dan zal het worden voorgelegd aan de bevoegde burgerlijk rechter.
14.2 Op alle offertes is het Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van elk ander recht.