Smaragdhof 8, Almere, 036 844 6928  info@ortyz.nl  Vandaag leren is morgen proberen!

Privacy Statement

Ortyz neemt uw privacy serieus en daarom houden wij ons ook aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacy statement staat hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens wanneer u zich inschrijft voor een training, een (vrijblijvende) offerte aanvraagt via onze website, zich inschrijft voor onze
E-nieuwsbrief, óf rechtstreeks contact opneemt via mail of telefoon.

Ortyz, gevestigd aan Smaragdhof 8, 1339 HP, Almere, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens: www.ortyz.nl Smaragdhof 8, 1339 HP, Almere 036 844 69 28
Hélène de Brouwer is de directeur en tevens Functionaris Gegevensbescherming van Ortyz.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Ortyz verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Uw gegevens worden opgenomen in het beveiligde klantenbestand van Ortyz. Hieronder vindt u een overzicht van uw persoonsgegevens die wij verwerken wanneer u zich inschrijft voor een training:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Functie op school (bijv. leerkracht)
- Telefoonnummer
- E-mailadres

Gegevens t.b.v. de factuur welke na afloop van de training wordt verstuurd. U kunt aangeven of u zélf of uw werkgever de factuur betaalt. Indien u zelf de factuur betaalt vragen we u nog om:
- Uw adresgegevens
Indien uw werkgever de factuur betaalt vragen we om:
- Naam rechtsgeldig vertegenwoordiger (bijv. de directeur van de school)
- Naam van de organisatie
- Adresgegevens van de betalende organisatie
- Telefoonnummer

Hieronder vindt u een overzicht van de gegevens die wij verwerken wanneer u zich inschrijft voor onze E-nieuwsbrief:
- Voor- en/of achternaam
- E-mailadres
Iedere nieuwsbrief die u ontvangt bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de gegevens die wij verwerken wanneer u een (vrijblijvende) offerte via de website bij ons aanvraagt:
- Naam van uw organisatie
- BRIN code
- Adresgegevens
- Naam en achternaam van aanvrager
- Geslacht
- Functie (bijv. directeur basisschool) van aanvrager
- Telefoonnummer
- E-mailadres

Hieronder vindt u de gegevens die wij verwerken wanneer u telefonisch contact met ons opneemt:
Er worden geen gegevens verwerkt, tenzij dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren en u hiervoor toestemming geeft.

Hieronder vindt u de gegevens die wij verwerken wanneer u via de mail contact met ons opneemt:
Er worden geen gegevens verwerkt, tenzij dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren en u hiervoor toestemming geeft.

Hieronder vindt u de gegevens die wij verwerken wanneer u zelf aangeef dat u graag onze jaarlijkse brochure ontvangt:
- Naam organisatie
- Voor- en achternaam aanvrager
- Adresgegevens

Onze jaarlijkse brochure wordt daarnaast ook ongevraagd naar een deel van de schoolbesturen en scholen uit het Primair Onderwijs gestuurd. De gegevens van deze besturen / scholen halen wij van de website van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De adresgegevens komen direct uit het BRIN (Basisregister Instellingen) en worden door scholen zelf opgegeven en beschikbaar gesteld.
Wanneer scholen/besturen aangeven niet (langer) onze jaarlijkse brochure te willen ontvangen wordt dit in onze administratie verwerkt zodat zij deze brochure ook in de toekomst niet meer toegestuurd zullen krijgen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., dan verwijderen wij deze informatie.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als dat naar het oordeel van ortyz en naar de aard van het contact noodzakelijk is.

Delen van persoonsgegevens met derden
Uw gegevens worden in geen geval zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden verstrekt tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
U kunt te allen tijde de website van Ortyz bekijken zonder enig persoonlijke gegevens met Ortyz te delen. Ortyz gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Ortyz en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Ortyz wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Ortyz neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Ortyz maakt gebruik van de huidige beveiligingstechnieken en beveiligde servers. Zo versturen wij uw gegevens bijvoorbeeld via een beveiligde internetverbinding (TLS). Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Ortyz behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.